Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Looijen

 

Advocatenkantoor Looijen is een eenmanszaak van mr C.J. Looijen, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09109815.

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 

1)     Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2)     Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van Advocatenkantoor Looijen, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

 

3)     De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Looijen is onderworpen aan Nederlands recht.

 

4)     Advocatenkantoor Looijen komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

         ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

 

Artikel 2 - Aansprakelijkheid

 

1)     Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Looijen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De financiële dekking bedraagt € 500.000 per aanspraak, zulks tot een maximum van € 1 miljoen euro per jaar. Geografisch is de dekking beperkt tot de in de Nederlandse rechtssfeer uitgevoerde werkzaamheden als advocaat. De naam en het adres van de aansprakelijkheidsverzekeraar zijn: Nassau Verzekeringen, Westblaak 22, 3000 AB Rotterdam. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheids-verzekering ligt ter inzage ten kantore van Advocatenkantoor Looijen.

 

2)     Advocatenkantoor Looijen zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Looijen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Advocatenkantoor Looijen is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen hem en de derden gelden of die door de derden worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

3)     De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Looijen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Advocatenkantoor Looijen.

 

Artikel 3 - Declaraties en voldoening

 

1)     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht verschuldigd het honorarium dat wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Advocatenkantoor Looijen vast te stellen uurtarief, inclusief 21% omzetbelasting òf de eigen bijdrage zoals vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand vermeerderd met eventuele verschotten. Het standaard uurtarief vastgesteld voor 2015 bedraagt €175,- exclusief BTW, ofwel €211,75 inclusief BTW per uur. Advocatenkantoor Looijen is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Advocatenkantoor Looijen is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).

 

2)     Door Advocatenkantoor Looijen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten worden apart vermeld op de declaratie. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti,  telefoon-, fax,- en kopieerkosten e.d.) kan een percentage van 5% van het honorarium in rekening worden gebracht.

 

3)     De werkzaamheden worden in rekening gebracht met een betalingstermijn van 21 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever is – zonder dat een ingebrekestelling is vereist -  in verzuim indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Advocatenkantoor Looijen is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom.

 

4)     Klachten over een declaratie of de specificatie ervan dienen binnen een maand na de declaratiedatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien binnen die termijn geen klachten ontvangen zijn, zal de opdrachtgever geacht worden de juistheid en verschuldigdheid van de declaratie te erkennen.  Geschillen naar aanleiding van een declaratie , worden   –  voor zover deze niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

 

5)     Advocatenkantoor Looijen is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden, mits overeengekomen.

 

Artikel 4 - Bewaartermijn

 

1)     Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende maximaal zeven jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie of het bericht van sluiting van het dossier), waarna het Advocatenkantoor Looijen vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

 

Artikel 5 - Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 

1)     Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Advocatenkantoor Looijen en wel binnen één maand na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

 

2)     Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Looijen is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

 

3)     Advocatenkantoor Looijen zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht Advocatenkantoor Looijen de bezwaren naar de mening van de opdrachtgever niet bevredigend opgelost hebben, dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor de opdrachtgever open wanneer Advocatenkantoor Looijen niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren van de opdrachtgever deze schriftelijk heeft afgehandeld.

 

4)     De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. Het reglement is opvraagbaar bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

5)     De opdrachtgever kan zijn / haar klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Advocatenkantoor Looijen indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

 

6)     Advocatenkantoor Looijen kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

7)      De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere opdrachtgever dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door Advocatenkantoor Looijen wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever, is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij / zij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.

 

8)     De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. De opdrachtgever kan hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer de opdrachtgever de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en schriftelijk afstand doet van het meerdere.

 

9)     Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat de opdrachtgever in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

 

10)   De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

 

Versie 2 januari 2015

Klachtenregeling

Klachtenopvang

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie. U kunt zich dan wenden tot mr. C.J. Looijen. Hij behandelt uw klacht volgens de onderstaande procedure. 

KLACHTENREGELING ADVOCATENKANTOOR LOOIJEN

Artikel 1 - begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 -        klacht:

iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de  advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

-        klager:

de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

-        klachtenfunctionaris:

de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht:  mr. C.J. Looijen.

Artikel 2 - toepassingsbereik

1.      Deze klachtenregeling is van toepassing op klachten over de kwaliteit van dienstverlening en de hoogte van de declaraties van of namens de cliënt jegens Advocatenkantoor Looijen.

2.     Mr. C.J. Looijen draagt zorg voor klachtafhandeling conform de klachtenregeling.

 

Artikel 3 - doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

a.     het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b.     het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c.      behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede   klachtenbehandeling;

d.     medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e.     verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

   klachtanalyse.

 

Artikel 4-  informatie bij aanvang dienstverlening

1.      Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt. Mr. C.J. Looijen wijst de cliënt bij het eerste gesprek erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2.     Mr. C.J. Looijen heeft in de overeenkomst van opdracht en in de algemene voorwaarden opgenomen  dat een klacht die niet na behandeling is opgelost, kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

 

Artikel 5 - interne klachtenprocedure

1.      Wanneer een cliënt  ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Advocatenkantoor Looijen en wel binnen één maanden na het moment waarop de betreffende cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. De klacht wordt dan doorgeleid naar mr. C.J. Looijen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2.     De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

     3.      Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te   komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4.     De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de  klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.     De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6.     Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 – externe klachtenprocedure

1.      Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de klager de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dat is mogelijk tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke afhandeling daarvan door de klachtenfunctionaris. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Indien de klager van mening is dat hij/zij recht heeft op schadevergoeding, dan is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadevorderingen tot een bedrag van maximaal € 10.000. De klager kan in voorkomende gevallen zijn / haar vordering beperken tot € 10.000 en afzien van het meerdere. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. Informatie over de Geschillencommissie Advocatuur is op te vragen bij de Secretaris Geschillencommissie Advocatuur, postbus 90600, 2509 LP Den Haag, bezoekadres:  Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR Den Haag, telefoon: 070 - 310  53 10, of te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl.

 

Artikel 7 - termijn indienen klachten declaratie of specificatie ervan

1.      Klachten over een declaratie of de specificatie ervan dienen binnen een maand na de declaratiedatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien binnen die termijn geen klachten ontvangen zijn, zal de opdrachtgever geacht worden de juistheid en verschuldigdheid van de declaratie te erkennen.  Geschillen naar aanleiding van een declaratie , worden   –  voor zover deze niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur..

 

Artikel 8 - geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1.      De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling          geheimhouding in acht.

2.     De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de   klacht.

Artikel 9 - verantwoordelijkheden

    1.      De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2.     Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over  eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3.      De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de  klacht.

4.     De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 9 - klachtregistratie

          1.      De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

           2.     Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

      3.      De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de   klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

4.     Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 

Klachten-  en Geschillenregeling Advocatuur

  1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
  2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen één maand na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
  3. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
  4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
  5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
  6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
  7. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.
  8. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
  9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
  10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
Typ hier je tekst