Looijen Advocaat
Uw hulp in
donkere dagen
Echtscheidingsrecht

Neem contact op met Advocaat Looijen, vlakbij Arnhem

Advocaat Looijen werkt alleen en hecht waarde aan persoonlijk contact. Bij hem hoeft u zich geen nummer te voelen. Heeft u hulp nodig in een van de rechtsgebieden waarin hij gespecialiseerd is? Neem dan contact met hem op door onderstaand contactformulier in te vullen.

Hoe komt u bij Advocatenkantoor Looijen

Hoe komt u bij Advocatenkantoor Looijen

Advocatenkantoor Looijen is centraal gelegen in Zetten, vlakbij Arnhem en makkelijk te bereiken met de auto of het openbaar vervoer. De A15 en de A50 lopen vlakbij Zetten. En Zetten heeft een treinstation, Zetten-Andelst, waar treinen uit de richting Tiel en Arnhem stoppen.

Contactformulier

AVG privacystatement

Looijen Advocaat Looijen Advocaat, gevestigd aan Bakkerstraat 17 6671 AA Zetten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: http://www.looijenadvocaat.nl , Bakkerstraat 17 6671 AA Zetten 0488-454886. C.J. Looijen is de Functionaris Gegevensbescherming van Looijen Advocaat Hij/zij is te bereiken via contact@looijenadvocaat.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken : Looijen Advocaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht-geboortedatum- Geboorteplaats- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Looijen Advocaat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:- ras- godsdienst of levensovertuiging- seksuele leven- gezondheid- strafrechtelijk verleden- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@looijenadvocaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

- burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Looijen Advocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling:- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming

Looijen Advocaat neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Looijen Advocaat) tussen zit. Looijen Advocaat gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Looijen Advocaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden:Looijen Advocaat deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Looijen Advocaat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Looijen Advocaat uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Looijen Advocaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Looijen Advocaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@looijenadvocaat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Looijen Advocaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Looijen Advocaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@looijenadvocaat.nl

Parkeren

Het kantoor heeft een ruime, eigen parkeerplaats waar u gratis kunt parkeren.

Arbeidsrecht

Officiële Kantoorinformatie

In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EV wordt de volgende informatie verstrekt over enige juridische en administratieve aspecten die betrekking hebben op onze kantoororganisatie.

Ons kantoor is een eenmanszaak en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder kvk-nummer: 09109815.

Tevens is ons kantoor ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94 te 2596 XM Den Haag, telefoonnummer (070) 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

Ons btw-nummer is: 077855887B01

Ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De financiële dekking bedraagt €500.000 per aanspraak, zulks tot een maximum van €1 miljoen euro per jaar. Geografisch is de dekking beperkt tot de in de Nederlandse rechtssfeer uitgevoerde werkzaamheden als advocaat. De naam en het adres van de aansprakelijkheidsverzekeraar zijn: Nassau Verzekeringen, Westblaak 22, 3000 AB Rotterdam